Thông báo chốt danh sách cổ đông và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Công ty cổ phần xe khách Hà Nội xin thông báo về việc: 1. Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP xe khách Hà Nội (có file đính kèm): TB chốt danh sách 2. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện…

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP xe khách Hà Nội(Theo luật doanh nghiệp năm 2014)

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP xe khách Hà Nội(Theo luật doanh nghiệp năm 2014)

Ban hành theo Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông số 15/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2016)

File dowload -:- Dowload