GIỚI THIỆU

  • Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần xe khách Hà Nội
  • Mã số thuế: 0100106017
  • Địa chỉ: Gác 2, Bến Xe Gia Lâm, Long Biên, Hà Nội
  • Điện thoại: (04) 8271923 Fax: (04) 8733011
  • Giám đốc: Ông Đỗ Văn Huy

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN

  • Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội là doanh nghiệp cổ phần hóa từ Doanh nghiệp nhà nước Công ty Vận tải hành khách phía Bắc theo Quyết định số 2582/QĐ-UB ngày 23 tháng 6 năm 1999 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, từ ngày thành lập đến nay Công ty hoạt động liên tục.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC HIỆN TẠI CỦA CÔNG TY