Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP xe khách Hà Nội(Theo luật doanh nghiệp năm 2014)

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP xe khách Hà Nội(Theo luật doanh nghiệp năm 2014)

Ban hành theo Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông số 15/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2016)

File dowload -:- Dowload