Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông và ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội

Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông và ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hộ đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty (File PDF kèm theo). Nghị quyết triệu tập ĐHĐCĐ…

Văn bản và dự thảo tài liệu liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản – Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội

1. Quyết định xin ý kiến cổ đông bằng văn bản “File tải xuống”. 2. Thông báo chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông  “File tải xuống”. 3. Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản  “File tải xuống”. 3.1. Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản “File tải xuống”. 3.2.…