Kế hoạch tổ chức triển khai phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự, ATGT, gắn với phòng, chống dịch trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân Quý Mão năm 2023

VB03_số 1183-KH SGTVT Nguồn: https://sogtvt.hanoi.gov.vn/van-tai/-/view_content/4482129-ke-hoach-to-chuc-trien-khai-phuc-vu-tot-nhu-cau-di-lai-cua-nhan-dan-bao-dam-trat-tu-atgt-gan-voi-phong-chong-dich-trong-dip-tet-duong-lich-tet-nguyen-.html #VB03