Kế hoạch tổ chức triển khai phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự, ATGT, gắn với phòng, chống dịch trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân Quý Mão năm 2023

VB03_số 1183-KH SGTVT Nguồn: https://sogtvt.hanoi.gov.vn/van-tai/-/view_content/4482129-ke-hoach-to-chuc-trien-khai-phuc-vu-tot-nhu-cau-di-lai-cua-nhan-dan-bao-dam-trat-tu-atgt-gan-voi-phong-chong-dich-trong-dip-tet-duong-lich-tet-nguyen-.html #VB03

Quyết định số 1587/QĐ-TTg ngày 25/8/2010 về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050

1587_QD-TTg_110895 Nguồn: http://sogtvt.hanoi.gov.vn/chien-luoc-quy-hoach-phat-trien/-/view_content/1561289-quyet-dinh-so-1587-qd-ttg-ngay-25-8-2010-ve-viec-phe-duyet-nhiem-vu-quy-hoach-giao-thong-van-tai-thu-do-ha-noi-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-20-1.html #VB01