GIỚI THIỆU

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần xe khách Hà Nội
Địa chỉ: Gác 2 Bến Xe Gia Lâm – Hà Nội
Điện thoại: (04) 8271923 Fax: (04) 8733011
Giám đốc/Chủ tịch HĐQT: Ông Đỗ Văn Huy

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH

  • Tháng 4/1992: Thành phố có quyết định số 343/QĐ- UBND về việc chia tách Công ty xe khách Thống nhất thành 3 Công ty: Công ty Vận tải Hành khách Phía Bắc Hà Nội; Công ty xe khách Nam Hà Nội; Công ty xe bus Hà Nội.
  • Tháng 6/1999: Thành phố có quyết định số 2582/QĐ-UBND về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Vận tải Hành khách Phía Bắc Hà Nội thành Công ty Cổ phần xe khách Hà Nội.
  • Tháng 5/2004: Theo quyết định số 72/2004/QĐ-UB của UBND Thành phố Hà Nội Công ty Cổ phần xe khách Hà Nội là một thành viên của Tổng công ty Vận tải Hà Nội.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Mô hình tổ chức của Công ty cổ phần xe khách Hà Nội theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 gồm: Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và Ban Kiểm soát.