Văn bản và dự thảo tài liệu liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản – Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội

1. Quyết định xin ý kiến cổ đông bằng văn bản “File tải xuống”. 2. Thông báo chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông  “File tải xuống”. 3. Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản  “File tải xuống”. 3.1. Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản “File tải xuống”. 3.2.…