Thông báo chốt danh sách cổ đông và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Công ty cổ phần xe khách Hà Nội xin thông báo về việc: 1. Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP xe khách Hà Nội (có file đính kèm): TB chốt danh sách 2. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện…