Thông báo chốt danh sách cổ đông và Triệu tập đại hồi đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (File văn bản) Nghị quyết của HĐQT về việc triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (File văn bản) Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ 2020…

Details