Văn bản và dự thảo tài liệu liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản – Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội

1. Quyết định xin ý kiến cổ đông bằng văn bản “File tải xuống”. 2. Thông báo chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông  “File tải xuống”. 3. Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản  “File tải xuống”. 3.1. Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản “File tải xuống”. 3.2.…

Details

Công bố thông tin sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Công ty CP xe khách Hà nội công bố thông tin sau Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 : Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 (File đính kèm) Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017 (File đính kèm) Biên bản họp HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 (File đính kèm) Nghị quyết HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022…

Details

Thông báo chốt danh sách cổ đông và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Công ty cổ phần xe khách Hà Nội xin thông báo về việc: 1. Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP xe khách Hà Nội (có file đính kèm): TB chốt danh sách 2. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện…

Details