Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông và ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội

Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông và ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hộ đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty (File PDF kèm theo). Nghị quyết triệu tập ĐHĐCĐ…

Details